Home Blog Nghi Vietcomreal “biến” tầng thương mại thành căn hộ, cư dân ra tối hậu thư