Nhà, đất tái định cư được đề xuất miễn lệ phí trước bạ

Bộ Tài chính đang gửi xin ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ. Một trong số nội dung đáng chú tâm, Bộ Tài chính đề xuất miễn lệ phí trước bạ đối có 1 số loại nhà, đất….
Bộ Tài chính đề xuất miễn lệ phí trước bạ đối có nhà, đất tái an cư.

Tại Nghị định số 140 quy định miễn lệ phí trước bạ đối có: Đất được giao hoặc cho thuê để đầu tư thi công kết cấu hạ tầng, đầu tư thi công nhà để mua bán. Các trường hợp này khi đăng ký quyền có, quyền sử dụng có cơ quan nhà nước có thẩm quyền để cho thuê hoặc tự sử dụng thì tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất phải nộp lệ phí trước bạ.

Trường hợp tổ chức, cá nhân nhận mua bán để tiếp tục đầu tư thi công kết cấu hạ tầng hoặc thi công nhà để mua bán thì được miễn nộp lệ phí trước bạ (việc thực hiện miễn nộp lệ phí trước bạ chỉ trong trường hợp người tổ chức, cá nhân đăng ký quyền sử dụng, quyền có tài sản). Đồng thời quy định: Trường hợp tổ chức, cá nhân nhận mua bán kết cấu hạ tầng, nhà khi đăng ký quyền có, quyền sử dụng có cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải nộp lệ phí trước bạ.

Do đây, ở dự thảo Nghị định mới này, Bộ Tài chính đề xuất bỏ quy định “Trường hợp tổ chức, cá nhân nhận mua bán kết cấu hạ tầng, nhà khi đăng ký quyền có, quyền sử dụng có cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải nộp lệ phí trước bạ”.

Cùng có đây, ở Điều 83 và 86 Luật Đất đai năm 2013 quy định: “Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất ngoài việc được bồi thường theo quy định còn được Nhà nước tham khảo hỗ trợ, trong đây có hỗ trợ tái an cư đối có trường hợp thu hồi đất ở mà phải lưu thông chỗ ở. Trường hợp người có đất thu hồi được bố trí tái an cư mà tiền bồi thường, hỗ trợ không đủ để mua 1 suất tái an cư tối thiểu thì được Nhà nước hỗ trợ tiền đủ để mua 1 suất tái an cư tối thiểu”.

Tại khoản 15, điều 9, Nghị định số 140 quy định miễn lệ phí trước bạ đối có: “Nhà, đất được bồi thường (kể cả nhà, đất mua bằng tiền được bồi thường, hỗ trợ) khi Nhà nước thu hồi nhà, đất theo quy định của pháp luật”.

Còn Thông tư số 301/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định, giá tính lệ phí trước bạ đối có giá nhà, đất tái an cư là giá nhà, đất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đã được cân đối bù trừ giữa giá đền bù nơi bị thu hồi nhà, đất và giá nhà, đất nơi tái an cư. Như vậy, mức thu lệ phí trước bạ đối có nhà, đất tái an cư chỉ tính trên phần chênh lệch giữa giá trị nhà, đất nơi tái an cư và giá trị đền bù nhà, đất nơi bị thu hồi.

Do đây, để chắc chắn đồng bộ có quy định của pháp luật đất đai về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất và pháp luật lệ phí trước bạ về miễn lệ phí trước bạ đối có trường hợp nhà, đất được bồi thường, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung quy định miễn lệ phí trước bạ đối có trường hợp nhà, đất tái an cư ở khoản 15 Điều 9 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP như sau: “Nhà, đất được bồi thường, tái an cư (kể cả nhà, đất mua bằng tiền được bồi thường, hỗ trợ) khi Nhà nước thu hồi nhà, đất theo quy định của pháp luật”.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/