Home Blog Nhận hơn 35 tỷ tiền thưởng từ Mercedes Benz, HAX báo lãi 33,60 tỷ đồng