Nhiều khách hàng sẽ được cấp tín dụng vượt hạn mức theo quy định mới

Các doanh nghiệp có tài chính lành mạnh, hoặc triển khai 1 số dự án, phương án có ý nghĩa kinh tế – xã hội quan trọng, cấp thiết … sẽ được tham khảo cho vay vượt hạn mức

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định 13/2018/QĐ-TTg quy định về điều kiện, hồ sơ, trình tự đề nghị chấp thuận mức cấp tín dụng tối đa vượt giới hạn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối có 1 bạn, 1 bạn và người có liên quan theo quy định ở Điều 128 Luật 1 số tổ chức tín dụng năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung). Quyết định có hiệu lực thi hành từ 1/5/2018.

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (tổ chức tín dụng) bao gồm: Ngân hàng (Ngân hàng thương mại nhà nước, ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng hợp tác xã, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài); tổ chức tín dụng phi ngân hàng (Công ty tài chính, doanh nghiệp cho thuê tài chính và 1 số tổ chức tín dụng phi ngân hàng khác); tổ chức tài chính vi mô; quỹ tín dụng nhân dân; chi nhánh ngân hàng nước ngoài; bạn vay vốn, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo đây, bạn vay vốn, dự án, phương án được đề nghị cấp tín dụng vượt giới hạn cung cấp 1 số điều kiện gồm: Khách hàng cung cấp đủ điều kiện cấp tín dụng theo quy định của pháp luật, không có nợ xấu trong 3 năm gần nhất liền trước năm đề nghị cấp tín dụng vượt giới hạn, có hệ số nợ phải trả không quá ba lần vốn chủ có được ghi trên báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của bạn ở thời điểm gần nhất có thời điểm đề nghị cấp tín dụng vượt giới hạn.

Khách hàng có nhu cầu vốn để thực hiện 1 số dự án, phương án sản xuất kinh doanh nhằm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thuộc 1 trong 1 số trường hợp: Triển khai 1 số dự án, phương án có ý nghĩa kinh tế – xã hội quan trọng, cấp thiết nhằm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, phục vụ nhu cầu thiết yếu của cuộc sống nhân dân thuộc 1 số ngành, lĩnh vực: điện, than, dầu khí, xăng dầu, giao thông, vận tải công cộng và 1 số lĩnh vực khác theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ từng thời kỳ; Triển khai 1 số chương trình, dự án đầu tư được Quốc hội hoặc Thủ tướng Chính phủ chọn lọc chủ trương đầu tư; Đầu tư vào 1 số lĩnh vực ưu tiên, khuyến khích theo Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế xã hội trong từng thời kỳ.

Dự án, phương án đề nghị cấp tín dụng vượt giới hạn đã được tổ chức tín dụng thẩm định là chắc chắn khả thi, bạn có khả năng trả nợ và chọn lọc cấp tín dụng; cung cấp 1 số quy định hiện hành về đầu tư và thi công, thích hợp có quy hoạch, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Tổ chức tín dụng cần cung cấp 1 số điều kiện về cấp tín dụng hợp vốn như: Đã đề xuất và thực hiện 1 số thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật về việc cấp tín dụng hợp vốn đối có dự án, phương án đề nghị cấp tín dụng vượt giới hạn mà khả năng hợp vốn của 1 số tổ chức tín dụng chưa cung cấp được đề nghị vay vốn của 1 bạn; hoặc đã phát hành thư mời hợp vốn tới ít nhất 5 tổ chức tín dụng khác, đăng trên trang tài liệu điện tử chính thức của tổ chức tín dụng, 1 số phương tiện tài liệu đại chúng trong thời gian ít nhất 30 ngày làm việc nhưng không có tổ chức tín dụng khác tham dự hợp vốn.

Tại thời điểm đề nghị cấp tín dụng vượt giới hạn, tổ chức tín dụng cung cấp 1 số đề nghị về giới hạn, mật độ bảo đảm an toàn trong vận hành theo quy định của Luật 1 số tổ chức tín dụng và 1 số quy định pháp luật có liên quan; hực hiện đầy đủ 1 số đề nghị liên quan đến trách nhiệm, nghĩa vụ được nêu ở hồ sơ đề nghị cấp tín dụng vượt giới hạn và 1 số văn bản phê duyệt chấp thuận cấp tín dụng vượt giới hạn trước đây; chắc chắn giới hạn cấp tín dụng quy định ở khoản 8 Điều 128 Luật 1 số tổ chức tín dụng năm 2010 khi tính cả khoản cấp tín dụng vượt giới hạn đang đề nghị./.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/