Home Blog Nợ có khả năng mất vốn tại SHB gần 3300 tỷ đồng