Quy trình tái cơ cấu ngân hàng thương mại

Điều 146 Luật Các Tổ chức tín dụng (sửa đổi) quy định thẩm quyền chọn lọc cơ cấu lại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc trưng.

Cổ đông có thể không được mua bán cổ phần

Theo đây, Chính phủ có thẩm quyền chọn lọc chủ trương cơ cấu lại theo phương án giải thể, chuyển giao ép buộc, phá sản tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc trưng; Phê duyệt phương án chuyển giao ép buộc, phá sản tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc trưng; Quyết định ứng dụng một vàih thức đặc trưng nhằm bảo đảm an toàn hệ thống tổ chức tín dụng, trật tự, an toàn xã hội khi xử lý tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc trưng và báo cáo Quốc hội ở kỳ họp gần nhất.

Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền chọn lọc chủ trương cơ cấu lại theo phương án bình phục, sáp nhập, hợp nhất, mua bán tất cả cổ phần, phần vốn góp đối có ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, doanh nghiệp tài chính được kiểm soát đặc trưng;

Phê duyệt phương án bình phục, sáp nhập, hợp nhất, mua bán tất cả cổ phần, phần vốn góp đối có ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, doanh nghiệp tài chính được kiểm soát đặc trưng;

Thủ tướng cũng có thẩm quyền chọn lọc việc cho vay đặc trưng của Ngân hàng Nhà nước có lãi suất ưu đãi đến mức 0% đối có tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc trưng.

Về thẩm quyền của Ngân hàng Nhà nước, cơ quan này có quyền chọn lọc chủ trương cơ cấu lại theo phương án bình phục, sáp nhập, hợp nhất, mua bán tất cả phần vốn góp đối có quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô; Phê duyệt phương án bình phục, sáp nhập, hợp nhất, mua bán tất cả phần vốn góp đối có quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô; Quyết định việc Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam mua trái phiếu dài hạn của tổ chức tín dụng hỗ trợ.

Điều 146a của Luật quy định chi tiết về nhiệm vụ, quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước đối có tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc trưng gồm:

Xử lý kiến nghị của Ban kiểm soát đặc trưng; Quyết định ứng dụng 1 hoặc 1 số một vàih thức hỗ trợ trước khi phương án cơ cấu lại được phê duyệt; Chỉ định Chủ tịch và thành viên khác của Hội đồng quản trị, Chủ tịch và thành viên khác của Hội đồng thành viên, Trưởng ban và thành viên khác của Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) và một vài chức danh tương đương của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc trưng.

Ngân hàng Nhà nước cũng có quyền chọn lọc phạm vi làm việc và việc điều chỉnh phạm vi làm việc, mạng lưới làm việc của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc trưng; Quyết định không ứng dụng một vài một vàih thức bình phục khả năng chi trả hoặc chấm dứt ứng dụng một vài một vàih thức bình phục khả năng chi trả đối có tổ chức tín dụng thực hiện phương án phá sản đã được phê duyệt; Quyết định việc cho vay đặc trưng của Ngân hàng Nhà nước.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước có quyền đề nghị chủ có, thành viên góp vốn, cổ đông của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc trưng: Báo cáo việc sử dụng cổ phiếu, phần vốn góp; Không được mua bán cổ phiếu, phần vốn góp; Không được sử dụng cổ phiếu, phần vốn góp để làm tài sản bảo đảm.

Nhiều quyền hạn cho Ban Kiểm soát đặc trưng

Về nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát đặc trưng, Ban Kiểm soát đặc trưng chỉ đạo Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc trưng thực hiện: Rà soát và điều chỉnh cơ cấu tổ chức, mạng lưới, làm việc kinh doanh, tập trung thu hồi nợ xấu, xử lý tài sản bảo đảm; Thực hiện một vài một vàih thức cắt giảm kinh phí, bao gồm cả việc cắt giảm lãi suất của một vài khoản tiền gửi, trái phiếu có lãi suất cao, tiền thuê của một vài hợp đồng thuê tài sản, thuê mua tài sản có tiền thuê cao.

Ban Kiểm soát đặc trưng có quyền tạm đình chỉ 1 hoặc 1 số làm việc kinh doanh của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc trưng nếu một vài làm việc này có thể tăng thêm rủi ro cho làm việc của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc trưng hoặc không thích hợp có phương án cơ cấu lại đã được phê duyệt.

Được quyền đình chỉ, tạm đình chỉ quyền quản trị, điều hành, kiểm soát tổ chức tín dụng và kiến nghị Ngân hàng Nhà nước chỉ định người thay thế Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch, thành viên Hội đồng thành viên, Trưởng ban, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) và một vài chức danh tương đương của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc trưng.

Yêu cầu Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) miễn nhiệm, đình chỉ công tác đối có người có hành vi vi phạm pháp luật, không chấp hành phương án cơ cấu lại đã được phê duyệt, không chấp hành chỉ đạo của Ban kiểm soát đặc trưng.

Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước chọn lọc: một vàih tân hình thức kiểm soát đặc trưng, gia hạn hoặc chấm dứt thời hạn kiểm soát đặc trưng; cho vay đặc trưng, gia hạn cho vay đặc trưng, thu nợ khoản vay đặc trưng; thanh lý, thu hồi giấy phép làm việc của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc trưng.

Ban Kiểm soát đặc trưng được quyền chỉ đạo tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc trưng thi công, thực hiện phương án cơ cấu lại theo quy định của Luật này.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/