Home Blog Sa lầy ở Phước Kiển, Quốc Cường Gia Lai xuất hiện khoản “mượn tiền” trong báo cáo