Home Blog Sabeco lập công ty con vốn điều lệ… 10 triệu đồng để làm gì?