Home Blog Sau miễn nhiệm chủ tịch, Vietinbank cử ông Cát Quang Dương phụ trách HĐQT