Home Blog Savy – ứng dụng đầu tiên tại Việt Nam cho phép gửi tiết kiệm 30.000 đồng