Home Blog SCB: Lợi nhuận 37 tỷ, trích lập rủi ro hơn 1100 tỷ đồng quý 2