Sếp ngân hàng không được phép kiêm nhiệm lãnh đạo DN khác

Với 88,80% số ĐBQH tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Các tổ chức tín dụng (TCTD) vào chiều 20/11/2017.

Theo quy định của Luật sửa đổi, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) và một vài chức danh tương đương của TCTD không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát của TCTD, trừ trường hợp tổ chức đây là công ty con của TCTD. Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) và một vài chức danh tương đương của tổ chức tín dụng không được đồng thời là Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) hoặc một vài chức danh tương đương của công ty khác.

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) của TCTD không được đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) hoặc một vài chức danh tương đương của công ty khác.

Theo báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nguồn lực thực hiện phương án cơ cấu lại TCTD, Luật đã được rà soát để bảo đảm đúng chủ trương theo Nghị quyết số 25/2016/QH14 của Quốc hội về Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia GĐ 2016-2020, theo đây không sử dụng ngân sách nhà nước để cơ cấu lại công ty nhà nước, xử lý nợ xấu hệ thống ngân hàng thương mại nhà nước, cấp vốn điều lệ cho tổ chức tín dụng thương mại hoặc đâyng góp cổ phần ở một vài tổ chức tài chính quốc tế. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cơ cấu lại TCTD, đúng như một vài đại biểu Quốc hội có ý kiến, thực chất 1 số chính sách bán hàng trong trường hợp cần thiết, cấp bách, để bảo đảm an toàn hệ thống có thể có các tác động gián tiếp làm ảnh hưởng, giảm thu ngân sách nhà nước (ví dụ như số nộp ngân sách nhà nước về chênh lệch thu chi của Ngân hàng Nhà nước sau khi trích lập một vài quỹ), song không sử dụng chính sách bán hàng miễn, giảm thuế và không sử dụng nguồn chi ngân sách nhà nước để xử lý.

Về trách nhiệm của người tham dự cơ cấu lại TCTD được kiểm soát đặc thù, Luật sửa đổi không quy định việc miễn trách nhiệm hoặc quy định trách nhiệm người tham dự cơ cấu lại TCTD vì đã có quy định ở một vài luật khác có liên quan để tránh xung đột pháp lý khi xử lý trách nhiệm đối có cán bộ, công chức và một vài trách nhiệm dân sự, hình sự khác.

Về thẩm quyền chọn lọc cơ cấu lại TCTD được kiểm soát đặc thù (Điều 146), hầu hết một vài trường hợp xử lý TCTD được kiểm soát đặc thù đều thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Việc thực hiện phương án phá sản, phương án giải thể, phương án chuyển giao ép buộc TCTD được kiểm soát đặc thù có khả năng gây ảnh hưởng và tác động lớn đến an toàn hệ thống, trật tự an toàn xã hội, do vậy UBTVQH cho rằng cần giao thẩm quyền chọn lọc chủ trương tiến hành và phê duyệt cho Chính phủ để quá trình tham khảo, chọn lọc cẩn thận, cân nhắc toàn diện.

Về kiểm soát đặc thù, UBTVQH cho rằng TCTD khác có công ty bình thường, TCTD có nhiều chi nhánh, phạm vi làm việc rất lớn có rất nhiều chuyển nhượng. Mỗi TCTD được đặt vào kiểm soát đặc thù có gặp khó và vấn đề tồn ở cần phải xử lý khác nhau, từ đây thành phần tham dự của Ban kiểm soát đặc thù cũng khác nhau, có thể được điều động từ cán bộ của Ngân hàng Nhà nước, tổ chức bảo hiểm tiền gửi, một vài TCTD, số lượng thành viên Ban kiểm soát đặc thù khá nhiều, có thể từ vài chục đến hàng trăm người nên khó có thể quy định chung về tiêu chí, nguyên tắc, thành phần của Ban kiểm soát đặc thù trong Luật mà cần giao Ngân hàng Nhà nước chọn lọc thành lập như quy định hiện hành để tạo sự linh hoạt, chủ động trong điều hành.

Về phương án sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng trọn vẹn phần vốn góp, cổ phần đối có TCTD được kiểm soát đặc thù, Điều 149 của Luật quy định chung về sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng cổ phần, góp vốn của TCTD được kiểm soát đặc thù, bao gồm quỹ tín dụng nhân dân. Việc sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng cổ phần, góp vốn của từng loại hình TCTD thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

Việc chỉ quy định phương án chuyển giao ép buộc đối có ngân hàng thương mại mà không quy định chuyển giao ép buộc đối có quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc thù là do ngân hàng thương mại là loại hình TCTD được nhận tiền gửi của cá nhân, có diện tích, làm việc lớn nhất, có tác động lớn nhất đối có sự an toàn của hệ thống TCTD so có một vài loại hình TCTD khác.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/