Sửa một số quy định về đăng ký doanh nghiệp

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 78/2015/ND-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Nghị định bổ sung quy định đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh.

Theo đây, việc đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh thực hiện ở Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp chuẩn bị đặt trụ sở chính.

Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh bao gồm bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế và một vài pháp lý quy định khác tương ứng có từng loại hình doanh nghiệp.

Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở để thực hiện chấm dứt vận hành hộ kinh doanh.

Nghị định cũng sửa quy định về đăng ký một vàih tân vốn điều lệ, một vàih tân mật độ vốn góp.

Cụ thể, trường hợp doanh nghiệp đăng ký một vàih tân mật độ vốn góp của một vài thành viên doanh nghiệp TNHH hai thành viên trở lên, của một vài thành viên hợp danh doanh nghiệp hợp danh, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký.

Nội dung Thông báo gồm: Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên đối có doanh nghiệp TNHH hai thành viên trở lên hoặc của mỗi thành viên hợp danh đối có doanh nghiệp hợp danh; vốn điều lệ đã đăng ký và vốn điều lệ đã một vàih tân; thời điểm và hình thức tăng giảm vốn…

Trường hợp đăng ký một vàih tân vốn điều lệ doanh nghiệp, kèm theo thông báo như quy định trên phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối có doanh nghiệp TNHH hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối có doanh nghiệp cổ phần; chọn lọc của chủ có doanh nghiệp đối có doanh nghiệp TNHH 1 thành viên về việc một vàih tân vốn điều lệ của doanh nghiệp; văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối có trường hợp quy định ở khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ các nội dung được sửa đổi trong điều lệ doanh nghiệp.

Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phần chào phân phối để tăng vốn điều lệ, đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào phân phối cổ phần, kèm thông báo quy định trên, hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ phải có: a) Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phần chào phân phối để tăng vốn điều lệ, trong đây nêu rõ số lượng cổ phần chào phân phối và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào phân phối cổ phần; b) Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị doanh nghiệp cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ doanh nghiệp sau khi kết thúc mỗi đợt chào phân phối cổ phần.

Trường hợp giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải cam đoan bảo đảm chi trả đủ một vài khoản nợ và một vài nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn.

Nghị định cũng sửa đổi quy định về ra mắt nội dung đăng ký doanh nghiệp. Theo đây, việc yêu cầu ra mắt nội dung đăng ký doanh nghiệp được thực hiện ở thời điểm doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Thông tin ra mắt nội dung đăng ký doanh nghiệp được đăng tải trên Cổng Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/