Home Blog Tăng lương tối thiểu vùng 2019: Chốt phương án tăng 5,3% trình Chính phủ