Home Blog Tăng lương tối thiểu vùng 2019: Sẽ tăng… nhưng chưa chốt mức tăng!