Tăng lương tối thiểu vùng, người lao động có thêm 160.000 đồng/tháng từ 1/1/2019

Từ ngày 1/1/2019, sẽ ứng dụng mức lương bổng tối thiểu vùng từ 2.920.000 đến 4.180.000 đồng/tháng đối có người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Mức lương bổng tối thiểu vùng mới cao hơn mức lương bổng giai đoạn này dao động 160.000-200.000 đồng/tháng.

Chính phủ ban hành Nghị định số 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương bổng tối thiểu vùng đối có người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Theo đây, đối tượng ứng dụng gồm: Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động; công ty thành lập, tổ chức quản lý và vận hành theo Luật Doanh nghiệp; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và những tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài ở Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động (trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác có quy định của Nghị định này).

Mức lương bổng tối thiểu vùng ứng dụng đối có người lao động làm việc ở công ty từ ngày 1/1/2019 như sau: Vùng I: 4.180.000 đồng/tháng; vùng II: 3.710.000 đồng/tháng; vùng III: 3.250.000 đồng/tháng; vùng IV: 2.920.000 đồng/tháng. Như vậy, mức lương bổng tối thiểu vùng mới cao hơn mức lương bổng giai đoạn này dao động 160.000-200.000 đồng/tháng.

Địa bàn ứng dụng mức lương bổng tối thiểu vùng được quy định theo đơn vị hành chính cấp quận, huyện, thị xã và đô thị trực thuộc tỉnh.

Lương tối thiểu vùng sẽ tăng từ 01/01/2019.

Nghị định nêu rõ, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nào thì ứng dụng mức lương bổng tối thiểu vùng quy định đối có địa bàn đây. Trường hợp công ty có đơn vị, chi nhánh vận hành trên những địa bàn có mức lương bổng tối thiểu vùng khác nhau thì đơn vị, chi nhánh vận hành ở địa bàn nào, ứng dụng mức lương bổng tối thiểu vùng quy định đối có địa bàn đây.

Doanh nghiệp vận hành trong khu công nghiệp, khu chế xuất nằm trên những địa bàn có mức lương bổng tối thiểu vùng khác nhau thì ứng dụng theo địa bàn có mức lương bổng tối thiểu vùng cao nhất.

Doanh nghiệp vận hành trên địa bàn có sự nhữngh tân tên hoặc chia tách thì tạm thời ứng dụng mức lương bổng tối thiểu vùng quy định đối có địa bàn trước khi nhữngh tân tên hoặc chia tách cho đến khi Chính phủ có quy định mới.

Doanh nghiệp vận hành trên địa bàn được thành lập mới từ 1 địa bàn hoặc nhiều địa bàn có mức lương bổng tối thiểu vùng khác nhau thì ứng dụng mức lương bổng tối thiểu vùng theo địa bàn có mức lương bổng tối thiểu vùng cao nhất. Trường hợp công ty vận hành trên địa bàn là đô thị trực thuộc tỉnh được thành lập mới từ 1 địa bàn hoặc nhiều địa bàn thuộc vùng IV thì ứng dụng mức lương bổng tối thiểu vùng quy định đối có địa bàn đô thị trực thuộc tỉnh còn lại.

Mức lương bổng tối thiểu vùng quy định nêu trên là mức thấp nhất làm cơ sở để công ty và người lao động thỏa thuận và trả lương bổng, trong đây mức lương bổng trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động thông thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc thông thường trong tháng và đã đi vào hoạt động định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận phải bảo đảm: Không thấp hơn mức lương bổng tối thiểu vùng đối có người lao động làm công việc giản đơn nhất; cao hơn ít nhất 7% so có mức lương bổng tối thiểu vùng đối có người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề theo quy định.

Khi thực hiện mức lương bổng tối thiểu vùng quy định ở Nghị định này, công ty không được xoá bỏ hoặc cắt giảm những chế độ tiền lương bổng khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối có những chức danh nghề nặng nhọc, độc hại và những chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động. Các khoản phụ cấp, bổ sung khác, trợ cấp, tiền thưởng do công ty quy định thì thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc trong quy chế của công ty.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/