Home Blog Tập đoàn FLC bổ nhiệm bà Hương Trần Kiều Dung làm Tổng giám đốc