Tập đoàn Viettel có tên và điều lệ, tổ chức hoạt động mới

Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội được đổi tên từ Tập đoàn Viễn thông Quân đội là doanh nghiệp quốc phòng, an ninh, do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội là tên mới của Viettel

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 05/2018/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và vận hành của Công ty mẹ – Tập đoàn Viettel. Theo đây, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội được đổi tên từ Tập đoàn Viễn thông Quân đội là doanh nghiệp quốc phòng, an ninh, do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Tập đoàn Viettel trực thuộc Bộ Quốc phòng; chịu sự lãnh đạo về mọi mặt của Quân ủy Trung ương; thực hiện nhiệm vụ chính trị, quân sự, quốc phòng đặc thù do Nhà nước, Bộ Quốc phòng giao và sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Tập đoàn Viettel có tên, điều lệ và tổ chức vận hành mới

Tập đoàn Viettel là nhóm doanh nghiệp gồm doanh nghiệp mẹ, doanh nghiệp con, 1 vài doanh nghiệp thành viên và doanh nghiệp liên kết, không có tư 1 vàih pháp nhân, phối hợp vừa thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, vừa thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; gắn bó nghiêm ngặt, lâu dài có nhau về nhiệm vụ, lợi ích kinh tế, công nghệ, phân khúc và 1 vài dịch vụ kinh doanh khác.

Các doanh nghiệp tham dự Tập đoàn Viettel được tổ chức và vận hành kinh doanh độc lập, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ có. Hợp đồng, giao dịch và quan hệ khác giữa Viettel và doanh nghiệp tham dự tập đoàn đều phải được thiết lập và thực hiện độc lập, bình đẳng theo điều kiện ứng dụng đối có 1 vài chủ thể pháp lý độc lập.

Vốn điều lệ của Viettel ở thời điểm 1 vàih tân điều lệ, tổ chức vận hành (ngày 5/1/2018) là121.520 tỷ đồng; vốn điều lệ của Viettel GĐ từ 2015 đến hết năm 2020 là 300.000 tỷđồng.

Thủ tướng chính phủ đến thăm và làm việc ở Viettel

Tại Tập đoàn Viettel, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc và là người đại diện chủ có ở Viettel, thực hiện 1 vài quyền và trách nhiệm của đại diện chủ có Nhà nước. Chủ tịchViettel do Thủ tướng bổ nhiệm theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng và sau khi có ý kiến thống nhất của tập thể Ban cán sự Đảng Chính phủ.

Cơ cấu tổ chức quản lý của Viettel gồm: Chủ tịch; Tổng Giám đốc; 1 vài Phó Tổng giám đốc; Kiểm soát viên; Kế toán trưởng; Bộ máy tham mưu giúp việc, kiểm soát nội bộ. Theo điều lệ, tổ chức vận hành mới, số lượng Phó Tổng giám đốc của Tập đoàn Viettel không vượt quá 5 người; trường hợp cần bổ sung Phó Tổng giám đốc, Viettel yêu cầu Bộ Quốc phòng báo cáo Thủ tướng tham khảo chọn lọc.

Theo Nghị định này, Viettel thực hiện phong phú hoá có trong trường hợp Thủ tướng Chính phủ chọn lọc cổ phần hoá, giao dịch 1 phần hoặc tất cả vốn Nhà nước ởViettel.

Doanh nghiệp quốc phòng an ninh là doanh nghiệp Nhà nước được thành lập hoặc tổ chức lại để thực hiện 1 vài nhiệm vụ có tính ổn định, không ngừng nghỉ trong các ngành, lĩnh vực, địa bàn trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh hoặcbảo đảm bí mật và an ninh quốc gia.

Nghị định 93/2015/NĐ-CP ngày 15/10/2015

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/