Techcombank: 9 tháng lãi trước thuế 7,7 nghìn tỷ đồng, nợ xấu tăng 32,7%

Techcombank vừa mở phân phối kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm có mức lợi nhuận trước thuế đạt 7.774 tỷ đồng, tăng trưởng 60,6% so có cùng kỳ năm ngoái.

Đóng góp cho sự bứt phá này là làm việc kinh doanh cốt lõi trong quý 3 cho kết quả tốt, cùng có việc ngân hàng ghi nhận 894 tỷ đồng lợi nhuận thoái vốn từ phân phối Techcom Finance (TCF) và 743 tỷ đồng lợi nhuận từ phân phối trái phiếu. Ngoài ra, lợi nhuận trước thuế cũng được hỗ trợ nhờ kinh phí làm việc tăng vừa phải so có cùng kỳ (tăng 17,3%) và kinh phí dự phòng giảm mạnh (giảm 29,6% so có cùng kỳ).

Trong 9 tháng đầu năm, cho vay mua nhà ở Techcombank tăng chậm, đồng thời làm việc cho vay chuyển hướng sang những khoản vay vốn lưu động ngắn hạn có tỷ suất lợi nhuận thấp và cho vay liên ngân hàng.

Cho vay bạn chỉ tăng 3,78% so có đầu năm đạt 166,7 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên nếu bao gồm cả đầu tư trái phiếu công ty, tổng tín dụng của ngân hàng đạt 205,5 nghìn tỷ đồng. Xét riêng trong quý 3, cho vay bạn gần như không đổi (chỉ tăng 0,14%), tuy nhiên đầu tư trái phiếu công ty tăng mạnh 91,7% so có quý liền trước, đạt 38,5 nghìn tỷ đồng.

Tiền gửi bạn tăng 13,2% so có đầu năm đạt 193,6 nghìn tỷ đồng đồng. Theo kỳ hạn, tiền gửi không kỳ hạn tăng 16,2% so có đầu năm, đạt 47,9 nghìn tỷ đồng. Trong khi đây tiền gửi có kỳ hạn tăng 12,3% so có đầu năm đạt 145,7 nghìn tỷ đồng.

Chi phí làm việc được Techcombank kiểm soát khá tốt và chỉ tăng 19,4% so có cùng kỳ lên 3.732 tỷ đồng. Chi phí nhân viên tăng 23,8% lên 2.124 tỷ đồng, chiếm 56,9% tổng kinh phí làm việc, do số lượng nhân viên tăng 7,1%.

Trong khi đây, kinh phí dự phòng giảm mạnh 29,6% so có cùng kỳ xuống 1.786,5 tỷ đồng. Chi phí dự phòng cho vay bạn là 2.998,6 tỷ đồng trong đây 210,1 tỷ đồng là dự phòng chung và 2.788,5 tỷ đồng là dự phòng cụ thể. Techcombank cũng hoàn nhập 1.220,9 tỷ đồng dự phòng cho số nợ xấu đã phân phối trước đây.

Tỷ lệ nợ xấu tính đến hết quý 3 là 2,05%, tăng từ 1,61% vào cuối năm 2017, sau khi xử lý 2.226,4 tỷ đồng nợ xấu trong 9 tháng đầu năm, tương đương 1,33% dư nợ. Dư nợ xấu còn lại là 3.428,2 tỷ đồng, tăng 32,7% so có đầu năm.

Trong đây, nợ nhóm 2 chiếm 1,71% tổng dư nợ, tăng 22,3% so có đầu năm lên 2.853 tỷ đồng. Nợ nhóm 3 chiếm 0,27% tổng dư nợ, giảm 21,3% so có đầu năm xuống 452,7 tỷ đồng. Nợ nhóm 4 chiếm 0,57% tổng dư nợ, tăng 108,3% so có đầu năm lên 948,7 tỷ đồng. Nợ nhóm 5 chiếm 1,21% tổng dư nợ, tăng 30,5% so có đầu năm lên 2.026,8 tỷ đồng.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/