Thanh tra Bộ Nội vụ vạch rõ nhiều vi phạm trong công tác cán bộ của Bộ Xây dựng

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Bộ Xây dựng cần rà soát, bãi bỏ, hủy bỏ 1 vài quy định, chọn lọc về công tác cán bộ không đúng không thích hợp, có sai phạm về quy trình tuyển dụng công chức bổ nhiệm chức danh lãnh đạo từ năm 2012 đến nay.

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa có thông báo kết luận thanh tra số 709/TB-TTBNV về việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức, số lượng người làm việc trong 1 vài đơn vị sự nghiệp công lập; tuyển dụng công chức, viên chức; số lượng cấp phó và ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ ở Bộ Xây dựng trong GĐ từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/3/2018.

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Bộ Xây dựng cần rà soát, bãi bỏ, hủy bỏ 1 vài quy định, chọn lọc về công tác cán bộ không đúng không thích hợp, có sai phạm về quy trình tuyển dụng công chức bổ nhiệm chức danh lãnh đạo từ năm 2012 đến nay.

Theo thông báo kết luận thanh tra, ở thời điểm kiểm tra, còn 8 cơ quan, đơn vị hành chính thuộc, trực thuộc Bộ Xây dựng sử dụng 196 lao động hợp đồng để làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ và 1 số cơ quan đơn vị hành chính trưng tập viên chức làm việc theo địa điểm việc làm công chức không đúng quy định.

Việc quản lý lượng người làm việc và ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ ở 1 vài đơn vị Sự nghiệp công lập (SNCL), kết quả thanh tra cho thấy, ở 1 số đơn vị SNCL của Bộ Xây dựng đã không ký hợp đồng làm việc đối có viên chức được tuyển dụng theo quy định mà chỉ ký Hợp đồng lao động hoặc chỉ xác định là viên chức đối có 1 vài trường hợp thăng hạng chức danh nghề nghiệp là chưa thích hợp quy định.

Đối có công tác tuyển dụng viên chức, dù đã thực hiện theo quy định nhưng việc chấm thi, tính hệ số điểm thi của 1 số kỳ thi còn sai sót, số lượng thành viên của 1 số hợp đồng tuyển dụng còn chưa đúng quy định là phải có 9 đến 14 thành viên.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kéo dài thời gian giữ chức vụ đối có công chức viên chức lãnh đạo, quản lý của Bộ thi công cũng bị Thanh tra Bộ Nội vụ chỉ ra 1 số vấn đề như: Qua việc kiểm tra hồ sơ ở 1 số đơn vị SNCL, còn có việc đề xuất chủ trương và phê duyệt chủ trương bổ nhiệm đồng thời kết hợp phương án nhân sự cụ thể, tin tức chưa biểu hiện được việc Thủ trưởng đơn vị sử dụng viên chức phân tích quá trình giữ chức vụ khi tham khảo bổ nhiệm lại, thiếu tờ trình yêu cầu của bộ phận tham mưu.

Ngoài ra, có 5 trường hợp thời điểm ban hành chọn lọc bổ nhiệm lại chậm 1 đến 2 tháng so có quy định; 8 hồ sơ viên chức quản lý chẳng biểu hiện đầy đủ 1 vài tin tức về việc tuyển dụng viên chức theo quy định.

Đặc biệt, ở thời điểm thanh tra còn 3 cơ quan, đơn vị hành chính thuộc, trực thuộc Bộ có số lượng cấp phó mỗi đơn vị vượt 1 người so có quy định.

Từ các tồn ở kể trên, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Bộ Xây dựng cần rà soát, bãi bỏ, hủy bỏ 1 vài quy định, chọn lọc về công tác cán bộ không đúng không thích hợp, có sai phạm về quy trình tuyển dụng công chức bổ nhiệm chức danh lãnh đạo từ năm 2012 đến nay.

Cùng có đây là việc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm 1 vài cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan để xảy ra tồn ở hạn chế đã nêu trong Kết luận thanh tra, để có hình thức xử lý thích hợp.

“Bộ Xây dựng cần chấm dứt việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ và việc sử dụng viên chức làm việc theo địa điểm làm việc của công chức ở 1 vài cơ quan hành chính. Đồng thời, bố trí sắp xếp số lượng cấp phó của người đứng đầu 1 vài cơ quan đơn vị theo đúng quy định”, Thanh tra Bộ Nội vụ nêu rõ ở kết luận thanh tra.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/