Home Blog Thế Giới Di Động gửi email “khẩn” trấn an cổ đông