Tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu của bầu Đức

Sở GDCK đô thị Hồ Chí Minh vừa có Thông báo về việc tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối có cổ phiếu HAG của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai.

Theo đây, ngày 29/08/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đã nhận được Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét phân phối niên năm 2018 của CTCP Hoàng Anh Gia Lai. Theo Báo cáo, Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2018 là –34,54 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ở ngày 30/06/2018 là 386,74 tỷ đồng.

Đồng thời, Công ty kiểm toán đã đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối có Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét phân phối niên năm 2018 của Công ty.

Như vậy, căn cứ theo Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét phân phối niên năm 2018, Công ty kiểm toán đã đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ và đồng thời Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2018 âm và chưa khắc phục được lý do dẫn đến việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo.

Do đây, Sở GDCK TP.HCM tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối có cổ phiếu HAG theo Quyết định số 149/QĐ-SGDHCM ngày 26/04/2018và sẽ tham khảo hướng xử lý thứ hai đối có cổ phiếu HAG sau khi có BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2018 của Công ty.

Kết thúc phiên chuyển nhượng ngày 05/09, cổ phiếu HAG của Hoàng Anh Gia Lai giảm 100 đồng (1,50%) và đâyng cửa ở mức giá 6.500 đồng/cp. Đây đã là phiên giảm giá thứ 4 không ngừng nghỉ đối có cổ phiếu HAG.

Trước đây, Hoàng Anh Gia Lai đã có công văn gửi UBCKNN và Sở GDCK TP.HCM giải trình về chênh lệch kết quả kinh doanh trong báo cáo tài chính hợp nhất phân phối niên 2018 sau soát xét.

Giải trình về sự chênh lệch trên, HAGL cho biết lý do chênh lệch chủ yếu do tăng giá vốn hàng phân phối trong kỳ do trích lập thêm dự phòng giảm giá hàng tồn kho (chủ yếu là giảm giá trị đàn bê do giá thị trường giảm so có cộng kỳ năm 2017) 13.707.759.000 đồng; Tăng thuế lương công ty hoãn lại 23.978.057.000 đồng, lý do do Kiểm toán viên tính lại thuế lương hoãn lại liên quan đến giá thành lãi vay vốn hóa trên báo cáo tài chính hợp nhất theo mật độ khấu hao vườn cây. Vì vậy, làm tăng khoản lỗ thuộc về cổ đông Công ty mẹ thêm 23.482.953.000 đồng.

Trong báo cáo kiểm toán, kiểm toán viên có nhấn mạnh đến 1 vài nhân tố không đảm bảo trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng làm việc liên tục của HAGL, dựa trên nhân tố nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn 5.428.902.349.000 đồng và đã vi phạm 1 số điều khoản của 1 vài khoản trái phiếu.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/