Home Blog Tổng Kiểm toán nhà nước: Sabeco là công ty nội điển hình về chuyển giá, tránh thuế