Từ 1/12, bãi bỏ 3 thông tư về chính sách thuế xuất, nhập khẩu

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 95/2018/TT-BTC bãi bỏ 1 số Thông tư trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2018.
Từ 1/12, Bộ Tài chính bãi bỏ 1 số thông tư về chính sách bán hàng thuế xuất, nhập khẩu, cởi trói cho công ty.

Theo đây, Thông tư 95/2018/TT-BTC sẽ bãi bỏ tất cả một vài văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trước đây.

Đó là: Thông tư số 35/2010/TT-BTC ngày 12/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính giải đáp về thuế xuất khẩu đối có gỗ và than cốc được sản xuất từ tất cả nguyên liệu nhập khẩu;

Thông tư số 118/2011/TT-BTC ngày 16/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính giải đáp về thuế nhập khẩu và thuế giá trị tăng thêm đối có hàng hoá nhập khẩu của một vài dự án điện.

Thông tư số 10/2015/TT-BTC ngày 29/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết thi hành Quyết định số 54/2014/QĐ-TTg ngày 19/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu đối có linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên tìm hiểu, chế tạo.

Từ năm 2016 đến ngày 2/10/2018, Bộ Tài chính đã thực hiện rà soát cắt giảm 174 thủ tục hành chính và đơn giản hóa 888 thủ tục hành chính.

Theo Bộ Tài chính, bộ thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính còn lại là 987 thủ tục hành chính. Hiện nay, một vài đơn vị chuyên môn thuộc Bộ Tài chính đã thi công phương án và trình Lãnh đạo Bộ tham khảo phê duyệt cắt giảm trên 140 thủ tục hành chính và đơn giản hóa 28 thủ tục hành chính.

Đồng thời, Bộ Tài chính đang trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung 1 số nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, chuẩn bị sẽ cắt giảm 117 điều kiện kinh doanh trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/