Từ năm 2021, áp dụng chế độ tiền lương mới theo vị trí việc làm

Chương trình phấn đấu đạt mục tiêu đến năm 2021 thực hiện tiến hành chế độ tiền thu nhập mới theo địa điểm việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thống nhất đối có cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong tất cả hệ thống chính trị.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải một sốh chính sách bán hàng tiền thu nhập đối có cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong công ty.

Chương trình phấn đấu đạt mục tiêu đến năm 2021 thực hiện tiến hành chế độ tiền thu nhập mới theo địa điểm việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thống nhất đối có cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong tất cả hệ thống chính trị; tiền thu nhập thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng mức thu nhập thấp nhất bình quân một số vùng của khu vực công ty; thực hiện điều chỉnh tăng mức thu nhập tối thiểu vùng thích hợp tình hình phát triển kinh tế – xã hội, khả năng chi trả của công ty để đến năm 2020 mức thu nhập tối thiểu bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ. Nhà nước không can thiệp trực tiếp vào chính sách bán hàng tiền thu nhập của công ty.

Đến năm 2030, thực hiện nâng mức tiền thu nhập của khu vực công thích hợp có chỉ số giá tiêu dùng, mức tăng trưởng kinh tế và khả năng của ngân sách nhà nước; tiền thu nhập thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng hoặc cao hơn mức thu nhập thấp nhất bình quân một số vùng của khu vực công ty; điều chỉnh mức thu nhập tối thiểu vùng của khu vực công ty trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng Tiền thu nhập Quốc gia; thực hiện quản lý lao động, tiền thu nhập trong công ty nhà nước theo phương thức khoán nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty.

Để đạt được mục tiêu trên, Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp có Ban Tổ chức Trung ương và một số cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, bổ sung, đã đi vào hoạt động hệ thống văn bản pháp lý về địa điểm việc làm và một số tiêu chí phân tích, phân loại cán bộ, công chức, viên chức gắn có từng địa điểm việc làm để trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền thích hợp có quy định của Đảng và của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức để làm căn cứ thi công và thực hiện chế độ tiền thu nhập mới.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/