Home Blog VEC chia việc cho công ty con làm dự án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi thế nào?