VietinBank: Lợi nhuận quý 2 gần 2000 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế quý 2/2018 VietinBank đạt 1.997 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 4.170 tỷ đồng, lần lượt tăng 40% và 25% so có cộng kỳ.

Theo báo cáo kết quả làm việc kinh doanh riêng của Ngân hàng VietinBank, tổng lương lãi và một số khoản lương tương tự quý 2/2018 đạt 18.295 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 35.672 tỷ đồng, lần lượt đạt mức tăng 11% và 14% so có cộng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận sau thuế quý 2/2018 VietinBank đạt 1.997 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 4.170 tỷ đồng, lần lượt tăng 40% và 25% so có cộng kỳ.

Cho vay bạn 6 tháng đầu năm đạt 859 tỷ đồng, tăng trưởng tín dụng đạt 9,72% so có cuối năm 2017. Trong đây, nợ có khả năng mất vốn tăng từ mức 5.184 tỷ đồng vào cuối năm 2017 tăng lên 8.288 tỷ đồng, bằng 1% tổng dư nợ cho vay.

Ngân hàng đã trích lập dự phòng rủi ro tín dụng 12.244 tỷ đồng, tăng 54% so có thời điểm 30/6/2017.

Tiền gửi của bạn cũng tăng lên 13% so có cuối năm 2017, đạt 852.000 tỷ đồng. Trong đây, tiền gửi VND không kỳ hạn là 97.000 tỷ đồng, tiền gửi có kỳ hạn là 705.000 tỷ đồng.

Thu nhập lãi cho vay bạn đạt 29.000 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, trong khi chi trả lãi tiền gửi của bạn là 20.000 tỷ đồng.

Tổng kinh phí làm việc của ngân hàng trong 6 tháng đầu năm là 6.900 tỷ đồng, trong đây kinh phí cho nhân viên (lương, phụ cấp và một số khoản đâyng góp theo lương).

Tổng số cán bộ nhân viên của VietinBank ở ngày 30/06/2018 là 22.232 người. Như vậy, lương bình quân mỗi tháng của cán bộ nhân viên VietinBank là 30 triệu đồng.

VietinBank có vốn điều lệ 37.234 tỷ đồng, trong đây cổ đông nhà nước nắm giữ 64,46%.

Ngân hàng vừa có sự một sốh tân đối có địa điểm lãnh đạo cao nhất. Sau khi ông Nguyễn Văn Thắng được miễn nhiệm chức Chủ tịch HĐQT để chuyển sang làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, ông Cát Quang Dương, thành viên HĐQT, được giao nhiệm vụ phụ trách HĐQT kể từ ngày 23/07/2018.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/