Vietinbank: Lợi nhuận trước thuế đạt 9.206 tỷ đồng

Vietinbank vừa ra mắt lợi nhuận trước thuế năm 2017 có mức tăng trưởng nhẹ 7,43% đạt 9.206 tỷ đồng. Tổng lương vận hành tăng trưởng 23,3%, giá thành dự phòng tăng lên 66,1%.

Mức tăng trưởng tín dụng năm 2017 là 19,44%, đạt 790,7 nghìn tỷ đồng. Trong đây, cho vay ngắn hạn chiếm 56,8% tổng dư nợ, cho vay trung đến dài hạn chiếm 43,2% tổng dư nợ.

Tiền gửi bạn chỉ tăng 14,86% đạt 752,4 nghìn tỷ đồng. Trong đây, tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn là 15,3%, tăng từ mức 13,1% vào cuối năm 2016.

Tổng lương ngoài lãi là 5.546 tỷ đồng, tăng trưởng 36,7%. Cụ thể: Lãi thuần vận hành dịch vụ đạt 1.855 tỷ đồng; Lãi thuần từ vận hành kinh doanh ngoại hối đạt 710 tỷ đồng; Lãi thuần vận hành chuyển nhượng chứng khoán chứng doanh đạt 369,5 tỷ đồng; Lỗ chuyển nhượng chứng khoán đầu tư 125,7 tỷ đồng; Thu nhập khác là 1.944 tỷ đồng; Thu nhập từ góp vốn mua cổ phần là 743 tỷ đồng, tăng trưởng 394% chủ yếu nhờ lợi nhuận từ thoái 50% cổ phần ở Bảo hiểm nhân thọ Vietin Aviva.

Tổng lương vận hành đạt 32.619 tỷ đồng, tăng trưởng 23,3%. Chi phí vận hành tăng 17,1% so có năm 2016 lên 15.069 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu là 1,13% tăng từ 1,02% cuối năm 2016. Sau khi đã xử lý 2.210 tỷ đồng nợ xấu, tổng nợ xấu còn lại của Vietinbank là 8.959 tỷ đồng, tăng 32,9% so có năm 2016.

Chi phí dự phòng của Vietinbank năm 2017 tăng 66,1% so có năm 2016 lên 8.344 tỷ đồng, tương đương 47,5% lợi nhuận vận hành trước trích lập dự phòng. Trong đây, 3.615 tỷ đồng là dự phòng cho vay bạn và dao động 4.729 tỷ đồng là dự phòng trái phiếu VAMC.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/