Home Blog Vinaconex 3 phớt lệnh của UBND TP Hà Nội, chây ì chiếm giữ quỹ bảo trì