Home Blog VinFast mở văn phòng ở châu Âu và châu Á