VNREA kiến nghị Thủ tướng trước bất cập quy định khống chế chi phí lãi vay

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) vừa có văn bản gửi Thủ tướng, kiến nghị tham khảo cân nhắc về quy định khống chế kinh phí lãi vay trong Nghị định 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối có 1 vài doanh nghiệp (DN) có chuyển nhượng liên kết.

Cụ thể, theo VNREA, ở khoản 3 Điều 8 Nghị định 20 quy định “Tổng kinh phí lãi vay phát sinh trong kỳ của người nộp thuế được trừ khi xác định lương chịu thuế lương DN không vượt quá 20% của tổng lợi nhuận thuần từ làm việc kinh doanh cùng có kinh phí lãi vay, kinh phí khấu hao trong kỳ của người nộp thuế” đã tạo ra rào cản, gây gặp khó cho 1 vài doanh nghiệp kinh doanh bất động sản.

Theo VNREA, quy định này không thích hợp có tiêu chuẩn tự do kinh doanh đã được ghi nhận trong Luật DN năm 2014, không thích hợp có thực ở và gây nhiều gặp khó cho DN bởi 3 nguyên nhân.

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam kiến nghị cần tham khảo cân nhắc về quy định khống chế kinh phí lãi vay trong Nghị định 20 trên tinh thần tôn trọng quyền tự do kinh doanh và tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp.

Thứ nhất, Điều 7 Luật DN quy định quyền của DN được “tự do kinh doanh trong các ngành, nghề mà pháp luật không cấm”. Quy định của Luật DN đã tạo nên các chuyển biến tích cực trong nhận thức và thực tiễn thực hiện làm việc kinh doanh DN. Theo đây, DN được tự do chọn lọc ngành nghề kinh doanh, mô hình kinh doanh, loại hình tổ chức kinh tế, hình thức, biện pháp huy động vốn; quyền tự do hợp đồng; tự do chọn lọc hình thức, biện pháp giải quyết tranh chấp; tự do tranh đua lành mạnh.

Trên tinh thần của tiêu chuẩn tôn trọng quyền tự do kinh doanh, DN có quyền tự do vay vốn, huy động 1 vài nguồn tài chính không trái có quy định pháp luật để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Vì vậy, quy định giới hạn kinh phí lãi vay của Nghị định 20 chưa thích hợp có tiêu chuẩn tôn trọng quyền tự do kinh doanh – 1 tiêu chuẩn đã được quy định trong luật định và đã được thừa nhận rộng rãi trong pháp luật của nhiều quốc gia.

Thứ hai, vay vốn là nhu cầu thực ở, không ngừng nghỉ của DN nhằm phục vụ làm việc kinh doanh độc đáo có các ngành nghề đòi hỏi vốn đầu tư lớn, thời gian thu hồi vốn kéo dài như đầu tư cơ sở hạ tầng, kinh doanh nhà đất.

Quy định khống chế kinh phí lãi vay được trừ khi xác định lương chịu thuế của DN sẽ gây rất nhiều gặp khó cho 1 vài DN nhìn chung và DN kinh doanh trong 1 vài ngành nghề đòi hỏi vốn đầu tư lớn nói riêng khiến 1 vài DN e ngại khi vay vốn vì lợi nhuận không đủ bù đắp cho phần kinh phí lãi vay không được trừ khi tính thuế lương DN. Như vậy, quy định khống chế kinh phí lãi vay đã tạo ra rào cản đối có làm việc vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh hợp pháp của DN.

Theo quy định của Luật đầu tư, vốn đầu tư của 1 dự án bao gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động.

Theo quy định ở khoản 2 Điều 14 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Luật đất đai (“Nghị định 43”), điều kiện về năng lực tài chính để chắc chắn việc sử dụng đất theo công đoạn của dự án đầu tư được quy định như sau:

Có vốn thuộc có của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối có dự án có diện tích sử dụng đất dưới 20 héc ta; không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư đối có dự án có diện tích sử dụng đất từ 20 héc ta trở lên; Có khả năng huy động vốn để thực hiện dự án từ 1 vài tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và 1 vài tổ chức, cá nhân khác.

Theo 1 vài quy định nêu trên thì đối có 1 dự án đầu tư có sử dụng đất, ngoài vốn tự có, DN có quyền vay hoặc thực hiện 1 vài hình thức huy động vốn khác để triển khai dự án có mật độ là từ 80 đến 85%. Với mật độ vốn vay trên tổng vốn đầu tư của 1 dự án như quy định ở Nghị định 43 thì mật độ kinh phí lãi vay trên tổng lợi nhuận có thể cao hơn mật độ kinh phí lãi vay theo Nghị định 20.

Như vậy, Nghị định 20 có sự không thống nhất có Nghị định 43 về mật độ vốn vay được phép huy động, gây gặp khó cho DN trong quá trình huy động vốn. Vì vậy để tạo điều kiện cho DN huy động vốn phục vụ nhu cầu đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, không nên quy định khống chế kinh phí lãi vay, mà chỉ cần quy định về vốn tự có của DN như quy định ở Nghị định 43.

Trường hợp nếu vẫn tiến hành về khống chế kinh phí lãi vay, VNREA đề xuất quy định này chỉ tiến hành đối có 1 vài DN có chuyển nhượng liên kết và cần có 1 vài giải đáp cụ thể rõ ràng hơn về đối tượng tiến hành này trong Nghị định và Thông tư giải đáp Nghị định để tạo điều kiện thuận lợi cho DN trong quá trình tiến hành pháp luật vì giai đoạn này theo nghiên cứu, VNREA được biết Cục thuế Hà Nội đã có văn bản giải đáp DN (Công văn số 1990/CT-TTHT ngày 15/01/2018) trong đây, Cục thuế Hà Hội giải đáp kinh phí lãi vay theo Nghị định 20 được hiểu là tổng kinh phí lãi vay phát sinh trong kỳ của 1 DN không phân biệt kinh phí lãi vay phát sinh từ 1 vài bên liên kết hay 1 vài bên độc lập.

Thứ ba, theo VNREA, quy định của Nghị định 20 sẽ tạo ra nhiều gặp khó đối có 1 vài tập đoàn kinh tế tư nhân có mô hình doanh nghiệp mẹ – con hiện đang phát triển mạnh ở nước ta. Trong 1 vài tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp mẹ sẽ có 1 vài làm việc chính là đầu tư vào 1 vài doanh nghiệp con thông qua việc góp vốn vào 1 vài 1 vài doanh nghiệp con. Công ty mẹ là đầu mối huy động vốn vay từ 1 vài nguồn vốn trong nước và nước ngoài để cho vay lại 1 vài đơn vị thành viên.

Trong đây, để tránh rủi ro, 1 vài ngân hàng, 1 vài quỹ đầu tư nước ngoài sẽ phân tách tiềm lực tài chính của cả tập đoàn và thực hiện cho vay vốn đối có doanh nghiệp mẹ thay vì cho vay trực tiếp vào doanh nghiệp con sau đây doanh nghiệp mẹ chuyển tiếp nguồn vốn vay cho doanh nghiệp con vay để đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh. Hơn nữa, Tập đoàn huy động vốn tập trung bình thường sẽ có mức lãi suất ưu đãi hơn, giảm kinh phí cho DN, tăng hiệu quả làm việc sản xuất kinh doanh của DN.

Chính bởi thế, việc đi vay và cho vay là làm việc đặc trưng, không ngừng nghỉ và có lại lợi thế của 1 vài tập đoàn. Trong bối cảnh đây, quy định của Nghị định 20 tạo ra rào cản việc cho vay nội bộ giữa doanh nghiệp mẹ và doanh nghiệp con, làm mất đi khả năng điều tiết sức mạnh chung của 1 tập đoàn và thời cơ đầu tư dài hạn vào 1 vài ngành nghề cần vốn lớn, có ý nghĩa lâu dài cho nền kinh tế. Trường hợp nhằm chống việc chuyển giá giữa 1 vài DN có chuyển nhượng liên kết, vốn là vấn đề gây ra nhiều lo ngại thời gian qua, VNREA đề xuất quy định về khống chế kinh phí lãi vay chỉ tiến hành đối có 1 vài khoản vay giữa 1 vài DN mức lãi suất thấp hơn lãi suất cho vay trung bình trên phân khúc.

Từ các vấn đề trên, VNREA nhấn mạnh, cần tham khảo cân nhắc về quy định khống chế kinh phí lãi vay trong Nghị định 20 trên tinh thần tôn trọng quyền tự do kinh doanh và tạo thuận lợi tối đa cho DN.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/