Vốn điều lệ của Viettel là 300.000 tỷ đồng giai đoạn 2015 – 2020

Theo Nghị định mới của Chính phủ, vốn điều lệ của Viettel ở thời điểm ngày 5/1/2018 là 121.520 tỷ đồng. Giai đoạn từ 2015 đến hết năm 2020, vốn điều lệ của doanh nghiệp này là 300.000 tỷ đồng.

Vốn điều lệ Viettel là 300.000 tỷ đồng GĐ 2015 – 2020

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 05/2018/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và làm việc của Công ty mẹ – Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Tập đoàn Viettel).

Theo Nghị định mới, Tập đoàn Viettel là doanh nghiệp quốc phòng, an ninh, do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, trực thuộc Bộ Quốc phòng; chịu sự lãnh đạo về mọi mặt của Quân ủy Trung ương; thực hiện nhiệm vụ chính trị, quân sự, quốc phòng đặc thù do Nhà nước, Bộ Quốc phòng giao và sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của Viettel được Nghị định quy định rõ: Về quốc phòng, an ninh, Viettel trực tiếp thi công quản lý hạ tầng mạng lưới viễn thông bảo đảm hạ tầng mạng lưới viễn thông của Viettel làm nhiệu vụ vu hồi, dự phòng cho mạng tài liệu quân sự trong thời bình và chuyển sang phục vụ quốc phòng, an ninh khi có tình huống; sẵn sàng bảo đảm tài liệu liên hệ khi có yêu cầu và chắc chắn nhiệm vụ tài liệu quân sự khác; nghiên cứu kỹ, kiến trúc, chế tạo, sản xuất, lắp ráp, sửa chữa sản phẩm, trang thiết bị, khí tài, vật tư quốc phòng theo yêu cầu, nhiệu vụ của Nhà nước và Bộ Quốc phòng giao.

Về sản xuất kinh doanh, Viettel trực tiếp làm việc sản xuất, kinh doanh trong một vài lĩnh vực, ngành nghề được giao, kết hợp có tính năng đầu tư tài chính theo quy định của pháp luật; đầu tư vào một vài doanh nghiệp con, một vài doanh nghiệp liên kết ở trong nước và nước ngoài; chi phối có một vài doanh nghiệp con thông qua vốn, nghiệp vụ, công nghệ, thương hiệu, phân khúc hoặc một vài hình thức khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này; thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ có phần vốn của Viettel ở một vài doanh nghiệp con, doanh nghiệp liên kết và thực hiện quyền, nghĩa vụ của VIETTEL theo hợp đồng liên kết đối có một vài doanh nghiệp tự nguyện liên kết.

Vốn điều lệ của Viettel ở thời điểm ngày 5/1/2018 là 121.520 tỷ đồng; vốn điều lệ của Viettel GĐ từ 2015 đến hết năm 2020 là 300.000 tỷ đồng.

Vốn điều lệ, việc điều chỉnh vốn do thủ tướng chọn lọc hoặc theo yêu cầu của Bọ Quốc phòng và thẩm định của Bộ Tài chính.

Viettel thực hiện điều chỉnh vốn điều lệ trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bằng mức vốn thực ở đã đầu tư của chủ có theo tưng thời điểm, thích hợp có quy định của pháp luật.

Nghị định quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của Viettel; quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của đại diện chủ có nhà nước đối có Viettel và phân công thực hiện một vài quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của đại diện chủ có nhà nước.

Cụ thể, Viettel được sử dụng tài nguyên viễn thông như kho số viễn thông, tài nguyên Internet, phổ tần số vô tuyến điện và quỹ dạo vệ tinh đã được cấp có thẩm quyền cấp phép và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, làm việc sản xuất kinh doanh của Viettel và một vài nhiệm vụ khác được Nhà nước giao theo quy định.

Chủ động tổ chức sản xuất kinh doanh, phối hợp sản xuất kinh doanh, tổ chức bộ máy quản lý theo yêu cầu để chắc chắn kinh doanh có hiệu quả; Kinh doanh các ngành nghề không cấm, tìm kiếm phân khúc, bạn trong và ngoài nước; Quyết định giá mua, phân phối sản phẩm dịch vụ trừ các sản phẩm dịch vụ công ích và một vài sản phẩm do Nhà nước định giá hay chọn lọc một vài dự án đầu tư thi công, mua sắm tài sản cố định, sử dụng vốn, tài sản,….

Nghĩa vụ trong kinh doanh của doanh nghiệp này là thực hiện mục tiêu nhiệm vụ Nhà nước giao; kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng ký, bảo đảm chất lượng sản phẩm dịch vụ theo nguyên tắc đã đăng ký; tân tiến hóa công nghệ và phương thức quản lý đã nâng cao hiệu quả và khả năng tranh đua. Bảo đảm an ninh tài liệu và an toàn mạng viễn thông các con phố trục quốc gia. Bảo đảm ích lợi ích cả người lao động; thực hiện quản lý rui ro và bảo hiểm cho tài sản, con người trong sản xuất kinh doanh; chịu sự giảm sát kiểm tra của dại diện chủ có Nhà nước; Chấp hành một vài chọn lọc về thanh tra của cơ quan tài chính và cơ quan Nhà nước có thẩ quyền theo quy định; chịu trách nhiệm trước Nhà nước về việc sử dụng vốn để đầu tư,…

Trong khi đây, nghĩa vụ về mặt tài chính là tự chủ, tự cân đối thu chi, kinh doanh có hiệu quả chắc chắn chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn Nhà nước đầu tư do đại diện chủ có Nhà nước giao; quản lý sử dụng có hiệu quả nguồn vốn kinh doanh bao gồm cả phần vốn đầu từ một vài một vài doanh nghiệp khác hay một vài tài nguyên, đất và một vài nguồn lực của Nhà nước. Sử dụng vốn và một vài nguồn lực thực hện một vài nhiệm vụ được giao.

Chấp hành đầy đủ chế đề quản lý vốn, tài sản, quỹ chê độ hạch toán kê toán, kiểm toán theo quy định. Ngoài ra, doanh nghiệp này cũng phải thực hiện một vài nghĩa vụ tham dự một vài làm việc công ích và an ninh quốc phòng khác.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/