VPBank chi gần 2.500 tỷ đồng mua cổ phiếu quỹ

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB) đã ra mắt tài liệu mua lại cổ phiếu ưu đãi làm cổ phiếu quỹ. Số lượng cổ phiếu là 73,21 triệu cổ phiếu, tương đương 3,02% số lượng cổ phiếu lưu hành, giá mua lại là 33.996 đồng/cổ phiếu.

Thời gian thực hiện chuẩn bị là tháng 7/2018, kế hoạch này đã được cổ đông thông qua ở Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức gần đây.

Giá mua cổ phiếu quỹ cao hơn 6,7% so có thị giá là 31.850 đồng/cổ phiếu. Theo đây, giá trị cổ phiếu quỹ mua lại là 2.489 tỷ đồng. Nguồn tiền để mua cổ phiếu quỹ sẽ được VPBank chi từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển.

Giá mua cổ phiếu quỹ đã được cổ đông thông qua ở Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra vào tháng 3/2018 dựa trên công thức cụ thể sau:

Giá mua = giá phát hành x (1 + 15% x 3 năm) – cổ tức tiền mặt chi trả trong 3 năm (2016, 2017, 2018).

Trong đây: Giá phát hành là dao động 27.500 đồng/cp, phát hành vào tháng 7/2015. Tỷ lệ cổ tức tiền mặt trên mệnh giá là 20% mỗi năm từ 2016-2018. Theo đây, giá mua lại là 33.996 đồng/cổ phiếu.

Như ra mắt ở Đại hội đồng cổ đông thường niên, VPB có kế hoạch tăng vốn 15% thông qua phát hành riêng lẻ trong năm 2018. Tuy nhiên, do room đã khóa ở mức 22,378%, nên nhà đầu tư nước ngoài chỉ có thể mua vào 1 phần nhỏ trong lần phát hành này.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/