Home Blog Vụ “Giám đốc xin đi tù”: Khách hàng kéo đến vây kín trụ sở GNN