Xử lý nghiêm người đứng đầu ngân hàng vi phạm về lãi suất cho vay

Ngân hàng Nhà nước đề nghị tăng cường kiểm tra, kiểm toán nội bộ, kịp thời phát hiện 1 vài sai phạm về mức lãi suất cho vay; chấn chỉnh và xử lý nghiêm người đứng đầu, cá nhân có liên quan ở 1 vài chi nhánh, đơn vị của TCTD để xảy ra vi phạm.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có công văn gửi 1 vài tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) về việc thực hiện quy định về lãi suất cho vay đối có 1 số lĩnh vực ưu tiên.

Theo văn bản này, để tiếp tục triển khai có hiệu quả 1 vài biện pháp về lãi suất, tín dụng ở Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 10/01/2018 và 1 vài quy định của NHNN về lãi suất cho vay đối có 1 số lĩnh vực ưu tiên, NHNN đề nghị 1 vài TCTD kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng thích hợp có khả năng huy động vốn và chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đã được NHNN thông báo, chắc chắn tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận vốn tín dụng của công ty và người dân, đặc thù là đối có công ty được phân tách có tình hình tài chính minh bạch, lành mạnh.

Các TCTD chuyển dịch cơ cấu tín dụng theo hướng chú trọng vào 1 vài lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên, đặc thù là nhu cầu vốn đối có lĩnh vực ưu tiên theo quy định. Các lĩnh vực gồm: nông nghiệp, nông thôn; xuất khẩu; công nghiệp hỗ trợ; công ty nhỏ và vừa; công ty tiến hành công nghệ cao.

Cùng có đây, chấp hành nghiêm 1 vài quy định ở Khoản 5 Điều 7, Khoản 2 Điều 13 và Điều 16 Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của NHNN.

Trường hợp bạn đủ điều kiện theo quy định và thuộc lĩnh vực ưu tiên, có nhu cầu vay vốn ngắn hạn bằng đồng Việt Nam thì TCTD phải tiến hành lãi suất cho vay đối có bạn này theo đúng quy định.

Mặt khác, tăng cường kiểm tra nội bộ, kiểm toán nội bộ chắc chắn kịp thời phát hiện 1 vài sai phạm về mức lãi suất cho vay; chỉ đạo chấn chỉnh và xử lý nghiêm người đứng đầu và cá nhân có liên quan ở 1 vài chi nhánh, đơn vị của TCTD để xảy ra vi phạm, không chấp hành 1 vài quy định của NHNN.

NHNN cũng đề nghị 1 vài TCTD thực hiện tiết giảm giá thành làm việc, nâng cao hiệu quả kinh doanh để có điều kiện giảm lãi suất cho vay đối có 1 vài lĩnh vực ưu tiên, lĩnh vực sản xuất kinh doanh nhằm chia sẻ gặp khó có bạn vay nhưng chắc chắn an toàn tài chính trong làm việc.

NHNN cho biết, hiện mặt bằng lãi suất huy động VND phổ biến ở mức 0,6-1%/năm đối có tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 4,3-5,5%/năm đối có tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 5,3-6,5%/năm đối có tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn trên 12 tháng ở mức 6,5-7,3%/năm.

Hiện mặt bằng lãi suất cho vay VND phổ biến ở mức 6,0-9,0%/năm đối có ngắn hạn; 9,0-11%/năm đối có trung và dài hạn.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/